แบบสอบถาม เรื่อง การวัดประสิทธิผลการรับรู้ CSR ในโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยปี (2553-2554) ผ่านสื่อทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 อสมท ( MCOT ) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยอิสระระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และขอขอบพระคุณท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถาม ณ โอกาสนี้
1. ท่านเคยเห็นสื่อทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ของ ( MCOT ) อสมท จำกัด (มหาชน) ในโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยปี (2553-2554) (การรับบริจาคเงิน สิ่งของ ช่วยเหลือน้ำท่วม) ที่ผ่านมาหรือไม่

ตอนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัว

2. เพศ
3.
4. สถานภาพการสมรส
5. ระดับการศึกษาสูงสุด
6. อาชีพของท่าน
7. รายได้ต่อเดือนของท่าน

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการรับรู้ รับชม

8. ท่านรับชมรายการทางโทรทัศน์ช่อง9 อสมท ( MCOT) บ่อยแค่ไหน
9. ช่วงเวลาใดที่ท่านรับชมรายการทางโทรทัศน์เป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
10. ท่านรับชมรายการทางโทรทัศน์เฉลี่ยวันละกี่นาที
11. ท่านเคยรับชมสื่อทางโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท (MCOT) ในโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยปี (2553-2554) (การรับบริจาคเงิน สิ่งของ ช่วยเหลือน้ำท่วม) เป็นจำนวนกี่ครั้ง
ท่านเคยเห็นสื่อทางโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท (MCOT) ในโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยปี (2553-2554) ในการรับริจาคเงิน สิ่งของ ช่วยเหลือน้ำท่วม ช่องทางไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12. Modernine TV
13. Modern Radio คลื่น
14. สถานนีวิทยุ อสมท.ในส่วนภูมิภาค
15.

ตอนที่ 3 ประเภทของกิจกรรม CSR ประจำปี 2553-2554

ประเภทของกิจกรรม CSR ระดับการรับรู้
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
54321
16.1. โครงการเรียนรู้วิธีธรรมตามรอยพุทธทาส
16.2. โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
16.3. โครงการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน
16.4. กิจกรรมคลายหนาวให้น้อง ปี 3
16.5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
16.6. โครงการ อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
16.7. โครงการนิสิตนักศึกษา รู้รักษ์ภาษาไทย
16.8. โครงการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
16.9. โครงการเผยแพร่ผลิตภัทรพัฒน์ กปร. และโครงการหลวง
16.10. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ Shop Thailand
16.11. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ ( Pat Pat )
16.12. ติดตามผลในพื้นที่แหล่งผลิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน 7 จว.
16.13. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสื่อสารมวลชน
16.14. โครงการแนวร่วมสื่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น
16.15. โครงการเผยแพร่หลักธรรมตามพุทธศาสนา
17.
18. ท่านคิดว่าข่าวโครงการ อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2553-2554 มีการเผยแพร่นำเสนออย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว
19. ท่านคิดว่านำเสนอข่าวโครงการ อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2553-2554 มีประสิทธิภาพดี เนื่องจากก่อให้เกิดการรับรู้ของสาธารณชนในวงกว้าง

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม CSR

20. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR กับ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 หรือไม่
การรับรู้สื่อของท่านเรื่องของ CSR ของโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท (MCOT) ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
54321
21.1. ก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
21.2. กิจกรรมมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
21.3. ทำความเข้าใจ เข้าถึง CSR ได้โดยง่าย
21.4. ง่ายต่อการรับรู้และจดจำองค์กร
21.5. สามารถบ่งบอกภาพลักษณ์ของที่ดีขององค์กร
21.6. ความเหมาะสมความหลากหลายของกิจกรรมกับองค์กร
21.7. CSRสามารถดึงดูดความน่าสนใจ ,การมีส่วนร่วมในสังคม
21.8. ให้เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆกับบุคคลที่สนใจได้เป็นอย่างดี
21.9. สามารถสร้างประโยชน์ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงได้
21.10. ส่งเสรืมศีลธรรมอันดีงามในสังคม
21.11. ความรวดเร็วในกิจกรรมCSRเฉพาะกิจ(ช่วยเหลือน้ำท่วม)
21.12. ช่องทางการสื่อสาร CSR มีความเหมาะสม
22.

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม