แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทยในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป)

กรุณาเลือกตัวเลือกที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงของท่าน
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. ท่านเคยมีส่วนร่วมทำงานกับหน่วยงานราชการ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน เครือข่าย อาสาสมัคร หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ประชาคม ฯลฯ หรือไม่

6. การติดต่อราชการที่ อำเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการ

6.1. ท่านเคยติดต่อราชการที่ อำเภอ จังหวัดหรือส่วนราชการ หรือไม่
6.2. ช่วงเวลาที่ใช้บริการครั้งล่าสุด

7. การใช้บริการศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS)

7.1. ท่านเคยใช้บริการหน่วยงานราชการในรูปแบบศูนย์บริการร่วม หรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) หรือไม่
7.2. ช่วงเวลาที่ใช้บริการครั้งล่าสุด

8. การติดต่อราชการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์

8.1. ท่านเคยติดต่อราชการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์หรือไม่
8.2. ช่วงเวลาที่ใช้บริการครั้งล่าสุด

9. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของจังหวัด

9.1. ท่านเคยร่วมดำเนินงานกับจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดหรือไม่
9.2. ช่วงเวลาที่ร่วมดำเนินงานครั้งล่าสุด

ตอนที่ 2 : กรุณาเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านต่อการทำงานของหน่วยงานราชการในปัจจุบัน

ประเด็น ความพึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
10. ประเด็นที่ 1 : การตอบสนอง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 12345
10.1. หน่วยงานราชการมีบริการในรูปแบบการให้บริการที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น
10.2. หน่วยงานราชการมีการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น และขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน
10.3. หน่วยงานราชการมีการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การบริการรวดเร็วขึ้น
10.4. ส่วนราชการ และท้องถิ่นมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการดีขึ้น เช่น แบบฟอร์มไม่ซับซ้อน มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการรับบริการ ฯลฯ
11. ประเด็นที่ 2: การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 12345
11.1. หน่วยงานราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมากขึ้น
11.2. การบริหารงานของจังหวัดได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น
- ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือผู้ไกล่เกลี่ยระดับอำเภอหรือคณะกรรมการ/คณะทำงานภาคประชาชนอื่นๆ
- ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ
ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น
11.3. ส่วนราชการมีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน สำรวจความต้องการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน
12. ประเด็นที่ 3 : การสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี 12345
12.1. หน่วยงานราชการทำงานอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนมากขึ้น
12.2. ข้าราชการมีการปรับตัวมากขึ้น มีจิตใจให้บริการ ซื่อสัตย์และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
12.3. หน่วยงานในภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนในการดำเนินงานต่างๆ
13. ประเด็นที่ 4 : ภาพรวม 12345
13.1. ภาพรวมการทำงานของหน่วยงานราชการมีการพัฒนาขึ้น