บริการแบบทดสอบ คำนวณคะแนน และจัดระดับคะแนน

นอกจากคุณสมบัติมาตรฐานของแบบสอบถามของเราแล้ว ระบบแบบฟอร์มของเรายังมีความสามารถในการคำนวณคะแนนของแต่ละข้อ เพื่อใช้จัดทำเป็นแบบทดสอบเก็บคะแนน อีกด้วย คุณสมบัติสำคัญของแบบทดสอบของเรา ได้แก่

  • กำหนดคะแนนให้กับแต่ละตัวเลือกได้ ทั้งแบบ 0, 1 (คือ มีข้อถูกและผิด) และแบบ 1, 2, 3, ... (กรณีเป็นแบบทดสอบวัดระดับต่างๆ ซึ่งไม่มีถูกผิด แต่มีคะแนนต่างกันในแต่ละคำตอบ)
  • รองรับคะแนนแบบทศนิยม และแบบติดลบ ได้
  • คำนวณคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก จากค่าที่รับเข้ามาได้
  • สามารถกำหนดคะแนนเป็นกลุ่มๆ โดยที่แต่ละตัวเลือก อาจให้คะแนนออกมาในหลายกลุ่มได้
  • รองรับการให้คะแนนสำหรับกล่องข้อความแบบตัวเลข โดยนำค่าที่ได้รับ มาคำนวณเป็นคะแนนได้
  • แสดงผลคะแนนให้แก่ผู้ตอบได้ทันที (กำหนดได้ว่า จะแสดงหรือไม่)
  • แสดงระดับคะแนน (grading) ได้ หากกำหนดเกณฑ์การจัดระดับมาให้ด้วย
  • มีตารางสรุปคะแนนรวมของกลุ่มผู้ตอบทั้งหมด รวมถึงสรุปโดยการกรองคำตอบ ตามต้องการได้ (โดยใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นกรองคำตอบ)


พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.