แบบสอบถามเรื่อง ความไม่พึงพอใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนบริษัทประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภค