แบบสอบถามตัวอย่าง ที่ระบบของ SiamSurvey.com จัดทำได้

 

คำนำเรื่อง หรือ บทคัดย่อ ในส่วนนี้ท่านสามารถแสดงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายสมมุติฐาน ในการทำแบบสอบถาม รวมถึง รูปภาพประกาศ โฆษณา หรือแสดงของรางวัลต่างๆ ได้

โดยในคำถาม หรือ คำตอบท่านสามารถใช้การเน้นคำ โดยการขีดเส้นใต้ หรือ ใช้ตัวหนา ได้ทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ทำแบบสอบถาม (โปรดดูตัวอย่างคำถามในตอนที่ 2)

ตอนที่ 1 แสดงประเภทของรูปแบบคำตอบ

คำแนะนํา: ในส่วนนี้จะแสดงรูปแบบคำถามที่มีทั้งหมดของเราในขณะนี้

1. แบบเลือกข้อเดียว
2. แบบเลือกตอบหลายข้อ
3. เลือกตัวเลือกเดียว จากรายการแบบ drop-down
4. แบบจัดอันดับ โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะให้จัดกี่อันดับ ตัวอย่างเช่น เรียงลำดับ 1-4 ข้อ จาก 6 ข้อต่อไปนี้
5. แบบ Sum100 ให้ระบุคะแนนในแต่ละตัวเลือก โดยต้องรวมกันเท่ากับ 100 คะแนน
6.
7.
8.

แบบให้คะแนน

รายละเอียด ความสำคัญ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
9. หมวดคำถามที่ 1 12345
9.1. คุณภาพ
9.2. รูปลักษณ์
9.3. ความหลากหลาย
10. หมวดคำถามที่ 2 12345
10.1. ราคา
10.2. เงื่อนไขการรับประกัน

ตอนที่ 2 แสดงตัวอย่างรูปแบบคำตอบแบบผสม

ในตอนที่ 1 คำถามทั้งหมดได้ตั้งค่าว่า ตอบ หรือ ไม่ตอบ ก็ได้ โดยในตอนที่ 2 นี้ เป็นแบบต้องตอบทั้งหมด

11. แบบเลือกข้อเดียว โดยจะกำหนดว่า จำเป็นต้องเลือก
12. แบบเลือกข้อเดียว โดยจะกำหนดว่า จำเป็นต้องเลือก และสามารถระบุเพิ่มเติมได้
13. แบบเลือกตอบหลายข้อ โดยกำหนดให้การจัดวางคำตอบเป็นแบบ 4 คอลัมน์
14. แบบเลือกตอบหลายข้อ โดยกำหนดให้การจัดวางคำตอบเป็นแบบ 2 คอลัมน์ และสามารถระบุเพิ่มเติมได้
15. แบบเลือกข้อเดียว แต่ตัวเลือกสามารถเป็นรายการแบบ drop-down โดยกำหนดให้การจัดวางคำตอบเป็นแบบ 2 คอลัมน์
16. แบบจัดอันดับ โดยกำหนดให้การจัดวางคำตอบเป็นแบบ 3 คอลัมน์ และเลือกลำดับ 1-6
17. แบบ Sum100 ให้ระบุคะแนนเต็ม ตามที่ต้องการ เช่น รวมกันเท่ากับ 80 คะแนน
18.
19.
20.

แบบให้คะแนน โดยสามารถเปลี่ยนช่วงการให้คะแนนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงข้อความกำกับหน่วยด้วย

ปัจจัย ความพึงพอใจ คำแนะนำ
น้อยที่สุดปานกลางมากที่สุด
21. หมวดคำถามที่ 1 1234567  
21.1. คุณภาพ
21.2. รูปลักษณ์
21.3. ความหลากหลาย
22. หมวดคำถามที่ 2 1234567  
22.1. ราคา
22.2. เงื่อนไขการรับประกัน

ตอนที่ 3 แสดงตัวอย่างการใส่รูปภาพ หรือ Video หรือ Link ประกอบคำถาม

ในการออกแบบ แบบสำรวจการใส่สื่อภายนอก พวกรูปภาพ วีดีโอ หรือ Link บทความอ้างอิง อาจมีส่วนช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจในคำถามมากขึ้น

23. แสดงรูปภาพประกอบคำถาม
24. แสดงรูปภาพประกอบคำตอบ

ส่วนสำหรับคำลงท้าย ก่อนจบการทำแบบสอบถาม โดยหลังจากกดส่งแบบสอบถามแล้ว จะปรากฏหน้าของคำขอบคุณเพิ่มเติมอีกครั้ง