แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนัก

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้ใช้ประกอบการศึกษาเท่านั้น

ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างยิ่ง

นายอนุสรณ์ ชื่นอารมณ์
ผู้วิจัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจง กรุณาเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด

1. เพศ
2.
3.
4.
5. สถานภาพ
6. ระดับการศึกษา
7. อาชีพ
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนัก

คำชี้แจง ข้อ 9 - 14 และ 18 - 19 กรุณาเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด

9. ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักหรือไม่
10. ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักหรือไม่
11. ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักที่ท่านเลือกซื้อ โดยมากท่านซื้อมาเพื่อ
12. ลักษณะการซื้อกาแฟต่อครั้ง
13. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนัก บ่อยเพียงใด
14. โดยเฉลี่ยจำนวนเงินที่ท่านจ่ายในการซื้อต่อครั้ง

คำชี้แจง ข้อที่ 15 - 17 กรุณาเลือกตอบ 3 ข้อ โดยระบุพร้อมเรียงลำดับ 1 หมายถึงเลือกซื้อมาก/บ่อยที่สุด 2 หมายถึงเลือกซื้อมาก/บ่อย รองลงมา และ 3 หมายถึงเลือกซื้อมาก/บ่อยน้อยที่สุดใน 3 ข้อ

15. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักจากสถานที่ใดบ้าง
16. ตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักที่เลือกซื้อ
17. สารสกัดใดที่ใส่ในกาแฟควบคุมน้ำหนักที่สนใจและเลือกซื้อ
18. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนัก ของท่านเป็นอย่างไร
19. ท่านคิดว่าในอนาคตท่านจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักหรือไม่

ตอนที่ 3.1 ระดับความสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนัก ในด้านส่วนผสมทางการตลาด

คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ระดับความสำคัญ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
ผลิตภัณฑ์ 54321
20. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
21. รสชาติ/กลิ่น
22. มีให้เลือกหลายยี่ห้อ
23. สินค้ามีชื่อเสียง/เป็นที่รู้จัก
24. สินค้ามีให้เลือกหลายขนาด(ปริมาณ)
25. บรรจุภัณฑ์สะอาด/มิดชิดปลอดภัย
26. บรรจุภัณฑ์สวยงาม
27. สินค้ามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
28. สินค้ามีรูปภาพพรีเซนเตอร์/ข้อมูลที่แสดงผลหรือยืนยันผลการใช้
29. สินค้าบริโภคได้สะดวก
30. สินค้ามีฉลากระบุส่วนผสม,วิธีบริโภค, วันเดือนปีผลิตและหมดอายุ
สถานที่ขาย 54321
31. สถานที่ขายใกล้บ้าน
32. เลือกซื้อได้สะดวกง่าย
33. มีตัวแทนจำหน่ายสินค้า
34. สถานที่ขายน่าเชื่อถือ
ราคา 54321
35. ราคาถูก
36. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
การส่งเสริมการตลาด 54321
37. ของแถม
38. มีส่วนลด
39. สะสมแต้ม
40. จัดบูธแสดงสินค้า
41. แนะนำสินค้าโดยพรีเซนเตอร์ตัวจริง
42. คืนเงินได้หากไม่พอใจหรือใช้ไม่ได้ผล
43. แจกรางวัลหรือชิงโชค
44. แจกตัวอย่างสินค้าเพื่อทดลอง
45. ได้รับคำแนะนำจากผู้มีความรู้หรือผู้เชียวชาญในผลิตภัณฑ์
46. พนักงานขายสุภาพ มีอัธยาศัยดี
47. มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ให้รับรู้ได้โดยง่าย

ตอนที่ 3.2 ระดับความสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนัก ในด้านอื่นๆ

คำชี้แจง ให้เลือกระบุอันดับ 1 – 3 โดยลำดับที่ 1 หมายถึงที่มีต่ออิทธิพลการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ลำดับที่ 2 หมายถึงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปานกลาง และ ลำดับที่ 3 หมายถึงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด

48. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักตาม (กรุณาเลือก 3 ใน 5 ข้อ พร้อมระบุและเรียงลำดับ 1-3 )
49. ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักจาก (กรุณาเลือก 3 ใน 9 ข้อ พร้อมระบุและเรียงลำดับ 1-3 )
50. ท่านจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักเพื่อ (กรุณาเลือก 3 ใน 6 ข้อ พร้อมระบุและเรียงลำดับ 1-3 )
51. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักเพราะเชื่อถือใน(กรุณาเลือก 3 ใน 5 ข้อ พร้อมระบุและเรียงลำดับ 1-3 )

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนัก

คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ ความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สิ่งที่ควรมีและระบุในผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนัก 54321
52. การรับรองคุณภาพจาก อย.
53. การระบุคุณสมบัติหรือสรรพคุณของกาแฟฯ
54. ผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
55. ผลงานวิจัยของผลิตภัณฑ์
หากดื่มกาแฟควบคุมน้ำหนักมากเกินไป 54321
56. ไม่ส่งผลเสียใด ๆ
57. ร่างกายไม่ดูดซึมสารอาหารส่วนเกินและสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
58. เกิดอาการใจสั่น กระสั่บกระส่าย นอนไม่หลับ
59. ทำให้ร่างกายต้องทำหน้าที่ในการกรองสารพิษหนักกว่าปกติ
60. ส่งผลให้ระบบในร่างกายทำงานผิดปกติได้
ผลที่คาดหวังให้เกิดหากดื่มกาแฟควบคุมน้ำหนัก 54321
61. ความกระปรี้กระเปร่า
62. ควบคุมน้ำหนัก
63. ลดน้ำหนัก
64. ลดไขมันส่วนเกิน
65. กระชับสัดส่วน
66. บำรุงร่างกาย

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม