แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรั??ปรุงการให้บริการ ดังนั้นทางบริษัทจึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ลักษณะบริษัทของท่านคือข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2. ประเภทสินค้าหลักของบริษัทท่านคือข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ท่านใช้บริการใดของทางบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. ท่านใช้บริการของทางบริษัทเป็นระยะเวลาเท่าใด
5. ท่านรู้จักบริษัทจากทางสื่อใด

ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคำตอบตามลำดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ปัจจัย ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
หัวข้อที่ 1 : การให้บริการโดยรวมของบริษัท
12345
6. ความสะดวกในการติดต่อการใช้บริการ
7. ความถูกต้องในการให้บริการ
8. ความรวดเร็วในการให้บริการ
9. คุณภาพของการให้บริการ
10. การตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของบริษัท
11. ค่าบริการที่ท่านได้รับ
หัวข้อที่ 2 : การให้บริการของพนักงาน
12345
12. ความถูกต้องในการจัดทำใบขนสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
13. ความถูกต้องในการวางบิล และจัดทำใบเสร็จรับเงิน
14. ความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
15. ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
16. ทักษะของพนักงานในการให้บริการ
17. ความเพียงพอของพนักงานที่มีต่อการให้บริการ
18. กิริยามารยาทของพนักงานผู้ให้บริการ
19. การแก้ปัญหาของพนักงานที่ให้บริการ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

20.
21.

ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้