การประเมินประสิทธิผลระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม โดยใช้แบบจำลองของ DeLone และ McLean
(Evaluating the Performance of Electronice Customer Relationship Management System in the Hotel Business: DeLone and McLean IS Success Model)

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เรียน  ท่านผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน

ข้าพเจ้าเป็นนิสิตปริญญาโท ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา และ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้, สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในงานวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิผลระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม โดยใช้แบบจำลองของ DeLone และ McLean” (Evaluating the Performance of Electronic Customer Relationship Management System in the Hotel Business: DeLone and McLean IS Success Model)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจทางด้านการซื้อซ้ำและด้านการเข้าชมซ้ำมีผลต่อประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงซึ่งสามารถนำผลการวิจัยไปปรับปรุงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิผลเพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ และเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนืออีกด้วย

ข้าพเจ้ายินดีรับฟังความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการใช้ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ โดยขอความร่วมมือจากท่านช่วยกรุณากรอกแบบสอบถาม พร้อมกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบมานั้นจะเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการส่งไปให้บุคคลใดหรือองค์กรใดทั้งสิ้นผลการวิจัยครั้งนี้จะใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเท่านั้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ศศินิภา  ทิวาลัย

Part I ข้อมูลทั่วไป (General Information)

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคำตอบ และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. กรุณาระบุเพศของท่าน
2. กรุณาระบุอายุของท่าน
3. กรุณาระบุระดับการศึกษาสูงสุดที่ท่านได้รับ
4. ท่านเคยใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์หรือไม่
5. ถ้าเคย ท่านได้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดใดดังต่อไปนี้บ้างหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. ถ้าเคย ท่านรู้จักระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

สินค้า/บริการใดบ้างที่ท่านเข้ามาใช้ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม (กรุณาเรียงลำดับสินค้า/บริการที่ท่านเข้าใช้บริการมากที่สุด ให้ท่านเรียงลำดับ1-6

7. ตรวจสอบราคาห้องพัก
8. การจองห้องพัก
9. การชำระเงิน
10. เพื่อดูหรือค้นหาข้อมูลโรงแรม
11. สถานที่ตั้งของโรงแรม
12. เพื่อติดต่อสื่อสารกับทางโรงแรม
13. ท่านใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมบ่อยแค่ไหน
14. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความรู้และทักษะในการใช้ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมอยู่ในระดับใด

Part II คุณภาพของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ (Electronic Customer Relationship Management system)

คำแนะนำ: กรุณาเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม

ปัจจัย ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อยที่สุด.....เห็นด้วยมากที่สุด
คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) : ความสมบูรณ์ (Completeness) 1234567
15. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมช่วยในการค้นหาข้อมูล หรือการทำรายการของท่าน
16. ถ้าท่านต้องการจองห้องพัก หรือชำระเงิน สามารถจะแล้วเสร็จโดยผ่านทางระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม
17. การดาว์นโหลดข้อมูล, การค้นหาข้อมูล,การจองห้องพัก,การตรวจสอบราคาห้องพักฯลฯ ที่ท่านทำทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเสร็จสมบูรณ์ผ่านทางระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม
คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) : ความเข้าใจง่าย (Ease of understanding) 1234567
18. หน้าจอแสดงผลภายในระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมอ่านเข้าใจง่าย
19. ข้อความบนระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมอ่านเข้าใจง่าย
20. แถบเมนูหลักของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมเข้าใจง่าย
คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) : ความปลอดภัย (Security) 1234567
21. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้ความปลอดภัยด้านข้อมูลในการทำธุรกรรมของท่าน
22. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
23. ท่านรู้สึกปลอดภัยในการทำธุรกรรมของท่านกับระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม
คุณภาพระบบ (System Quality) : ความพร้อม (Availability) 1234567
24. ท่านสามารถเข้าใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
25. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกได้และสามารถค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการได้
26. ท่านพอใจกับความสามารถของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมที่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและการบริการในพื้นฐานแพร่หลาย
คุณภาพระบบ (System Quality) : ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 1234567
27. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีความน่าเชื่อถือ
28. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีความถูกต้อง
29. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมเป็นระบบที่เชื่อถือได้
30. ในข้อมูลทั่วไปของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีความน่าเชื่อถือสำหรับท่านที่จะใช้บริการ
คุณภาพระบบ (System Quality) : เวลาที่ใช้ในการตอบสนอง (Response time) 1234567
31. ถ้าท่านต้องการข้อมูล หรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับโรงแรมที่ท่านต้องการค้นหา ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมจะใช้ระยะเวลาน้อยมากในการตอบกลับ
32. ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมได้อย่างรวดเร็ว
33. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมใช้ระยะเวลานานมากสำหรับการดาวน์โหลด
คุณภาพระบบ (System Quality) : การใช้งาน (Usability) 1234567
34. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีรูปแบบเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย
35. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมใช้งานง่าย
36. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีการจัดระบบการใช้งานที่ดี
37. โดยรวมแล้วระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมใช้งานง่าย
คุณภาพบริการ (Service Quality) : ความมั่นใจ (Assurance) 1234567
38. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีความสุภาพในการตอบคำถามกับท่าน เช่น Call Center ,E-mail เป็นต้น
39. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมสร้างความมั่นใจให้กับท่าน
40. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยขณะที่ท่านกำลังใช้บริการ
41. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีความสามารถที่จะตอบคำถามที่ท่านต้องการได้
คุณภาพระบบ (System Quality) : ความเอาใจใส่ (Empathy) 1234567
42. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้ความสนใจเป็นรายบุคคล
43. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้บริการในช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับท่าน
44. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
45. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมแสดงให้เห็นความสำคัญกับความต้องการที่ท่านนำเสนอ
46. เจ้าหน้าที่ของธุรกิจโรงแรมเข้าใจความต้องการเฉพาะเจาะจงที่ท่านนำเสนอ
คุณภาพระบบ (System Quality) : การตอบสนอง (Responsiveness) 1234567
47. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้บริการที่รวดเร็วกับท่าน
48. เจ้าหน้าที่ของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับท่าน
49. เจ้าหน้าที่ของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีเวลาที่จะให้บริการหรือช่วยเหลือเมื่อท่านร้องขอเสมอ
50. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการแก่ท่านเสมอ

Part III คุณภาพของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ (Electronic Customer Relationship Management system)

คำแนะนำ: กรุณาเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อข้อความในแต่ละข้อ

ปัจจัย ระดับความพึงพอใจ
พอใจน้อยที่สุด.....พอใจมากที่สุด
การซื้อซ้ำ (Repeat purchases) 1234567
51. ท่านมีความพึงพอใจในกาจองโรงแรมผ่านระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม
52. ท่านมีความพึงพอใจที่จะกลับมาใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมสำหรับการจองห้องพักครั้งต่อไปของท่าน
53. ท่านมีความพึงพอใจและมีโอกาสจะใช้บริการการจองห้องพักผ่านระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมนี้อีกในอนาคต
54. ท่านมีความพึงพอใจและความตั้งใจที่จะใช้ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมากกว่าที่จะหยุดใช้
เข้าชมซ้ำ (Repeat visits) 1234567
55. ท่านมีความพึงพอใจในการค้นหาข้อมูลผ่านระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมได้ตลอดเวลา
56. ท่านมีความพึงพอใจในการได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมที่ท่านต้องการทราบกับทางเจ้าหน้าที่ และจะทำให้ท่านกลับเข้ามาใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม
57. ท่านมีความพึงพอใจในการค้นหาข้อมูลของโรงแรมอื่นๆ โดยผ่านระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม

Part IV ประสิทธิผลด้านการให้บริการ (Service Performance)

คำแนะนำ: กรุณาเลือกคำตอบซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม

ปัจจัย ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อยที่สุด.....เห็นด้วยมากที่สุด
ประสิทธิผลด้านการให้บริการ (Service Performance) 1234567
58. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้บริการด้วยความเป็นมิตรและมีประโยชน์กับท่าน
59. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมให้บริการกับท่านได้อย่างรวดเร็ว
60. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมสามารถช่วยท่านในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
61. เมื่อท่านต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายของธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมก็จะทำการส่ง E-Mail หรือ Call Center ไปยังท่าน
62. ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมมีการเสนอสินค้าหรือการบริการต่างๆ ที่ท่านชอบอยู่เสมอ
63. เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจโรงแรมได้เป็นอย่างดี

Part V ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม

64.

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ผู้วิจัย