แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของผู้บริโภค

 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีเนื้อหาสอบถามข้อมูลในการจัดทำสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยด้านส่วนประสมทางก??ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ สำเร็จรูป”

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของ ผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านท??กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามตามความ เป็นจริง โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือก ที่ตรงกับคำตอบ และความคิดเห็นของท่าน มากที่สุด

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. อาชีพ
5. ลักษณะของธุรกิจ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับ ข้อมูลของท่าน มากที่สุด

ตอนที่ 2.1 คำถามเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์

7. ท่านมีเว็บไซต์เป็นของตนเองหรือไม่ (รวมทั้งเว็บส่วนตัว งานอดิเรก หรือเพื่อธุรกิจ)
8. หากท่านยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ท่านมีความสนใจที่จะจัดทำเว็บไซต์ขึ้นหรือไม่
9. หากท่านที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองหรือสนใจที่จะจัดทำเว็บไซต์นั้น ประเภทของเว็บไซต์ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือให้ความสนใจคือข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
10. วัตถุประสงค์หลักในการทำเว็บไซต์ของท่านคือข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตอนที่ 2.2 คำถามสำหรับท่านที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง (หากไม่มีข้ามไปตอนที่ 2.3)

11. ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของเว็บไซต์ส่วนตัว หรือส่วนธุรกิจของท่านกี่แห่ง
12. ท่านจัดทำเว็บไซต์ด้วยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
13. ท่านรู้จักผู้ให้บริการในข้อก่อนหน้านี้ได้จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
14. ท่านคิดว่า แหล่งข้อมูลใดที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
15. งบประมาณที่ท่านใช้ในการทำเว็บไซต์โดยประมาณ ต่อ 1 เว็บไซต์เป็นจำนวนเงินเท่าไร
16. ความถี่โดยเฉลี่ยในการปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านคือข้อใด
17. วิธีการในการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของท่านคือข้อใด
18. ค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์โดยประมาณต่อ 1 เว็บไซต์คือข้อใด
19. ท่านได้รับความพึงพอใจจากผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
20. ท่านพบปัญหาในการจัดทำเว็บไซต์ด้วยบริการดังกล่าวในเรื่องใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตอนที่ 2.3 ความสนใจเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

21. ท่านรู้จักบริษัทเว็บไซต์สำเร็จรูปใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
22. ท่านมีความสนใจในการใช้บริการเว็บสำเร็จรูปหรือไม่ เพราะเหตุใด
22.1. สนใจ เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
22.2. ไม่สนใจ เนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
23. ฟังก์ชั่นการใช้งานใดบ้างที่ท่านต้องการให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
24. ท่านสนใจหรือต้องการใช้ระบบจัดการเนื้อหาแบบหลายภาษาหรือไม่
25. ท่านจะเลือกใช้บริการเว็บสำเร็จรูปที่มีการตั้งราคาแบบใด
26. ท่านคิดว่า บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นควรจะมีการแบ่งแพ็คเกจเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสม
27. ค่าบริการของระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ท่านคิดว่าเหมาะสมคือข้อใด
28. งบประมาณที่มีให้ต่อการจัดทำเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ (ส่วนที่อาจต้องดำเนินการเพิ่มจากที่ระบบมีให้) ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมคือข้อใด
29. ท่านเห็นว่า ช่องทางการชำระเงินใดที่มีความเหมาะสมกับท่านมากที่สุดในการชำระค่าบริการ

ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคำตอบ ตามลำดับความสำคัญ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ปัจจัยต่อไปนี้มีความสำคัญต่อตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านมากน้อยเพียงใด

ปัจจัย ระดับความสำคัญ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 54321
30. ระบบการจัดการเว็บไซต์ใช้งานง่าย
31. ความหลากหลายของฟังก์ชั่นการใช้งาน
32. ความหลากหลายของหน้าตาของเว็บไซต์ (Template) ที่มีให้เลือกได้
33. ความสวยงามของหน้าตาเว็บไซต์ที่มีให้เลือกได้
34. โปรแกรมสามารถแสดงผล/ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
35. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
36. ระบบเซิร์ฟเวอร์มีเสถียรภาพ
37. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดและชัดเจน
38. ระบบป้องกันข้อมูลของผู้ใช้มีความปลอดภัยสูง
39. บริการหลังการขายตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
ด้านราคา และการชำระเงิน 54321
40. ราคาต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น
41. รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
42. การจ่ายเงินสด แล้วได้รับส่วนลดพิเศษ
43. การให้ Credit Term 30 วัน
44. มีการผ่อนชำระเป็นงวด
ด้านช่องทางการจำหน่าย 54321
45. จดจำชื่อเว็บไซต์ได้ง่าย
46. เว็บไซต์ของผู้ให้บริการมีการจัดเนื้อหาดี หาข้อมูลได้ง่าย และครบถ้วน
47. เว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือ
48. เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Search Engine
ด้านการส่งเสริมการตลาด 54321
49. การให้ส่วนลด
50. การเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
51. การเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน
52. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
ด้านพนักงาน 54321
53. ข้อมูลและคำแนะนำของพนักงานขาย
54. การบริการของ Technical Support
55. ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 54321
56. การรับประกันความพอใจและการคืนเงิน
57. ชื่อเสียงของบริษัท
58. ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ
59. รูปแบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
60. มีการให้รายละเอียดบริการชัดเจน
ด้านกระบวนการ 54321
61. ความรวดเร็วในการให้บริการ
62. ความถูกต้องในการให้บริการ
63. ความถูกต้องในการจัดทำเอกสารทางบัญชี (เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน)
64. ความสะดวกในการสั่งซื้อและชำระเงิน
65. การแจ้งเตือนวันหมดอายุและการต่ออายุ
66. สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มีปัญหา

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม