แบบ สอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร โดยมีเนื้อหาสอบถามข้อมูลในการสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร”

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลา ตบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ตอนที่ 3 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้ง

  ผู้วิจัย นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาการตลาด คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง: กรุณาตอบเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. สถานะของผู้ใช้บริการ

ตอนที่ 2: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

คำชี้แจง: ปัจจัยต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้บริการเว็บโฮสดิ้งของท่านมากน้อยเพียงใด โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นท่าน

ระดับความสำคัญ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
ด้านผลิตภัณฑ์ 12345
1. ความหลากหลายของบริการ
2. ความเสถียรของเครื่องเซิร์ฟเว่อร์
3. ความเร็วของเซิร์ฟเว่อร์
4. ประเภทของ Control Panel ที่ใช้บริการ
5. ยี่ห้อของเซิร์ฟเว่อร์
6. คุณภาพของการรับ-ส่งอีเมล์
7. ระบบป้องกันไวรัสและอีเมล์ขยะ
8. บริการหลังการขาย
ด้านราคา 12345
9. ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ
10. ราคาเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น
11. การระบุราคาสินค้า
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 12345
12. จดจำชื่อเว็บไซต์ได้ง่าย
13. เว็บไซต์ของผู้ให้บริการใช้งานง่าย
14. เว็บไซต์ดูหน้าเชื่อถือ
การส่งเสริมการตลาด 12345
15. ส่วนลด/ ของแถม
16. การค้นหาจาก Search Engine
17. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
ด้านพนักงาน 12345
18. การบริการของพนักงานขาย
19. การบริการของ Technical Support
20. ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
ด้านการสร้าง และการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 12345
21. การรับประกันความพอใจ และการคืนเงิน
22. จำนวนปีที่ให้บริการ
23. ชื่อเสียงของบริษัท
24. ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ
25. รูปแบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
26. ให้รายละเอียดบริการชัดเจน
ด้านกระบวนการ 12345
27. ความรวดเร็วในการให้บริการ
28. ความถูกต้องในการให้บริการ
29. การบริการด้านบัญชีเอกสาร
30. การสั่งซื้อ และชำระเงิน
31. การแจ้งเตือนวันหมดอายุ และการต่ออายุ
32. สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มีปัญหา

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้งของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง: กรุณาเลือกคำตอบหรือเติมข้อความ ที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้บริการเว็บโฮสติ้งของท่าน

1.
2. แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้งของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ปัจจุบันท่านใช้บริการเว็บโฮสติ้งของผู้ให้บริการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.
5.
6. ท่านมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เว็บโฮสติ้งข้อใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
7. ประเภทของบริการเว็บโฮสติ้งที่ท่านใช้งาน

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม