แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง ความคิดเห็น ด้านอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาด ที่มีต่อการเลือกซื้อ ทริปดำน้ำลึก แบบ scuba diving

 

แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านอิทธิพล ของปจจัยทางการตลาด ที่มีต่อการเลือกซื้อทริปดำน้ำลึกแบบ scuba diving

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ซึ่งแต่ละตอนได้ระบุคำแนะนำในการตอบไว้เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่าน โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้คำตอบและข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักา และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น

A. ท่านมีบัตรอนุญาตดำน้ำลึกแบบ scuba diving หรือไม่
B. ท่านเคยเลือกซื้อทริปดำน้ำด้วยตัวเองหรือไม่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือก ที่ตรงกับคำตอบ และความคิดเห็นของท่าน มากที่สุด

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำน้ำของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับ ข้อมูลของท่าน มากที่สุด

7. ท่านได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำจากสถาบันใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8. ท่านได้รับการศึกษาดำน้ำขั้นสูงสุดระดับใด (หรือเทียบเท่ากับ PADI)
9. ท่านดำน้ำมาเป็นระยะเวลานานเท่าใดนับตั้งแต่ได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำ
10. ท่านมีจำนวนไดฟ์สะสมเป็นจำนวนเท่าใดนับตั้งแต่ได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำ
11. ท่านดำน้ำบ่อยเท่าใด (จำนวนไดฟ์ต่อปี)
12. โปรดระบุแหล่งดำน้ำ (dive site) ที่ท่านชื่นชอบ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
13. ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทริปดำน้ำของท่าน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
14. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมดำน้ำจากทางใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
15. ท่านซื้อทริปดำน้ำโดยช่องทางใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ตอนที่ 3: แบบสอบถามความคิดเห็นด้านอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการเลือกโปรแกรมดำน้ำ

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคำตอบ ตามลำดับความสำคัญ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ท่านคิดว่าปัจจัยทางการตลาดต่อไปนี้มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจเลือกซื้อทริปดำน้ำของท่าน

ปัจจัย ระดับความสำคัญ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 54321
16. ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของร้านดำน้ำ
17. ความหลากหลายของแหล่งดำน้ำ (dive site)ในโปรแกรม
18. ความมีชื่อเสียงและความน่าสนใจของแหล่งดำน้ำ (dive site) ในโปรแกรม
19. ความสะดวกของท่านเมื่อพิจารณาจากวันที่เดินทาง
20. ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม
ด้านราคา 54321
21. ราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่น
22. ราคารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง)
23. สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต
24. สามารถผ่อนชำระได้
ด้านช่องทางการจำหน่าย 54321
25. ร้านดำน้ำตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางไปมาสะดวก
26. สามารถจองผ่านเว็บไซด์/อีเมล์/MSNได้
27. สามารถจองทางโทรศัพท์/แฟ็กซ์/SMS
ด้านการส่งเสริมการตลาด 54321
28. มีของแจกของแถม
29. มีส่วนลดราคา
30. มีบัตรกำนัลหรือบัตรแลกซื้อ (voucher)
31. มีคะแนนสะสมแต้มแทนเงินสด
ด้านบุคลากร 54321
32. พนักงานแต่งกายและมีกริยาสุภาพ
33. พนักงานมีความรู้และสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดี
34. พนักงานแสดงความยินดีให้ข้อมูลและให้บริการ
35. พนักงานมีอัธยาศัย เป็นกันเอง เข้ากับลูกค้าได้ดี
36. พนักงานสามารถเสนอทางเลือกอื่นเมื่อท่านต้องการ
ด้านการจัดการ 54321
37. มีการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านอาหาร,ยา,ที่พัก,อุปกรณ์
38. มีการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยสูงสุด
39. มีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม และการบริการโดยอาศัยข้อมูล จากความคิดเห็นของลูกค้า
ด้านสภาพโดยทั่วไป 54321
40. ร้านดำน้ำมีขนาดใหญ่และมีการจัดวางสินค้าสวยงาม
41. เว็บไซต์ (web site) ของร้านมีความสวยงาม ใช้งานง่าย และมีข้อมูลครบถ้วน
42. ที่พัก/เรือ (liveaboard) มีขนาดเหมาะสมและดูสะอาด
43. มีความเพียบพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก/บนเรือ (liveaboard)
44. ความหรูหราของที่พัก/บนเรือ (liveaboard)

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม