แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การเอาใจใส่ต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารออร์แกนิค ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและนำเสนอเฉพาะภาพรวม
       หมายเหตุ: สินค้าอาหารออร์แกนิค ในงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึง สินค้าอาหารสำหรับบริโภคที่มีการรับประกันคุณภาพในการเป็น สินค้าออร์แกนิคหรือเกษตรอินทรีย์จากสถาบันของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1: คำถามทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ไม่บังคับตอบ)

โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริง และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
5. สถานภาพ
6.
7.
8. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่

ส่วนที่ 2: การวัดการรับรู้และความคิดเห็นของผู้บริโภค
คำชี้แจง: โปรดเลือกข้อที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยหมายเลข
1= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2= ไม่เห็นด้วย 3= ไม่แน่ใจ 4= เห็นด้วย 5= เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข้อความ ความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไม่เห็นด้วยไม่แน่ใจเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่ง
9. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอาหารออร์แกนิค 12345
9.1. ผักผลไม้ออร์แกนิคมีเอนไซม์ วิตามิน สารอาหาร สูงกว่า ผัก ผลไม้ที่ผ่านกระบวนการปลูกโดยใช้สารเคมี
9.2. อาหารออร์แกนิคกับอาหารปลอดสารพิษไม่มีความแตกต่างกัน
9.3. สินค้าอาหารออร์แกนิคส่วนใหญ่มีราคาสูงเนื่องจากวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิตมีต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าอาหารทั่วไป
9.4. สินค้าอาหารออร์แกนิคเป็นสินค้าที่ปราศจากการตกแต่งพันธุกรรม (Non-GMO)
9.5. สินค้าอาหารออร์แกนิคไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลและป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยรวม
9.6. สินค้าอาหารออร์แกนิคเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยา
9.7. สินค้าอาหารออร์แกนิคเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคอย่างยั่งยืน
9.8. ฉันมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบออร์แกนิค
9.9. ฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคสินค้าอาหารออร์แกนิค
9.10. ฉันสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสินค้าออร์แกนิคกับสินค้าทั่วไปได้
9.11. บุคคลที่รู้จักฉันเห็นว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารออร์แกนิค
10. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม 12345
10.1. การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมควรเป็นความรับผิดชอบของ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.2. การปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมควรเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม
10.3. พฤติกรรมของผู้บริโภคทุกคนสามารถส่งผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10.4. ยังมีปัญหาที่รุนแรงในสังคมของเรามากกว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
10.5. พวกเราจำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพราะธรรมชาติไม่สามารถฟื้นฟูด้วยตัวมันเอง
10.6. เวลาฉันออกจากบ้าน จะต้องปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
10.7. ฉันชอบใช้ถุงส่วนตัวเวลาไปซื้อสินค้า
10.8. ฉันชอบที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
11. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาใจใส่ด้านสุขภาพ 12345
11.1. ฉันให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
11.2. ฉันให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว
11.3. ฉันสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะมีผลต่อสุขภาพของฉัน
11.4. สินค้าออร์แกนิคเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพที่ดี
11.5. สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่ดี
11.6. ฉันเลือกรับประทานอาหารที่ ใหม่ สด สะอาด เสมอ
11.7. ฉันพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและคลอเลสเตอรอลสูง
11.8. โดยปกติ ฉันจะเลือกบริโภคสินค้าที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี
11.9. ฉันชอบอ่านหนังสือหรือนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
11.10. ฉันไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจร่างกายทุกปี
12. ทัศนคติที่มีต่อการตั้งใจซื้อและบริโภคอาหารออร์แกนิค 12345
12.1. สำหรับฉัน การซื้ออาหารออร์แกนิคเป็นเรื่องคุ้มค่ากับเงินที่จะจ่าย
12.2. การซื้ออาหารออร์แกนิคทำให้ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
12.3. การบริโภคอาหารออร์แกนิคมีประโยชน์สำหรับสุขภาพของฉัน
12.4. การซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิคเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
12.5. การซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิคเป็นเรื่องที่สะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
13. การรับรู้ความสามารถของตนในการตั้งใจซื้อและบริโภคอาหารออร์แกนิค 12345
13.1. การจะตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ขึ้น กับฉันเท่านั้น
13.2. ฉันมั่นใจว่าถ้าฉันต้องการ ฉันจะสามารถจ่ายเพื่อสุขภาพของฉันเช่น การซื้ออาหารออร์แกนิค
13.3. ฉันมีเงิน มีเวลา และมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค
13.4. ฉันคิดว่าฉันมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างของฉันในการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค
14. การคล้อยตามบุคคลรอบข้างที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค 12345
14.1. ฉันตั้งใจจะซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิคตามความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัว
14.2. ฉันตั้งใจจะซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิคเพราะทำตามบุคคลที่มีชื่อเสียง
14.3. ฉันตั้งใจจะซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิคเพราะเพื่อนของฉันก็ซื้อเช่นกัน
14.4. ฉันซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิคเพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
14.5. คนที่มีความสำคัญต่อฉันคิดว่าการบริโภคอาหารออร์แกนิคเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
14.6. คนที่มีความสำคัญต่อฉันคิดว่าการบริโภคอาหารออร์แกนิคทำให้สุขภาพดี

คำชี้แจง: โปรดเลือกข้อที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยหมายเลข/

1= สำคัญน้อยที่สุด 2= สำคัญน้อย 3= ไม่แน่ใจ 4= สำคัญมาก 5= สำคัญมากที่สุด

ข้อความ ความสำคัญ
สำคัญน้อยที่สุดสำคัญน้อยไม่แน่ใจสำคัญมากสำคัญมากที่สุด
15. คุณลักษณะของสินค้าอาหารออร์แกนิคที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ 12345
15.1. คุณประโยชน์ต่อร่างกาย
15.2. รสชาติ
15.3. ฉลากสินค้า
15.4. ราคา
15.5. มีการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
15.6. จำนวนและการเข้าถึงของสถานที่จัดจำหน่าย
15.7. ความหลากหลายของสินค้า

คำชี้แจง: โปรดเลือกข้อที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยหมายเลข
1= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2= ไม่เห็นด้วย 3= ไม่แน่ใจ 4= เห็นด้วย 5= เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข้อความ ความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไม่เห็นด้วยไม่แน่ใจเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่ง
16. ความตั้งใจในการซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค 12345
16.1. ฉันยังคงต้องการที่จะซื้ออาหารออร์แกนิคต่อไป
16.2. เมื่อฉันมีทางเลือกระหว่าง สินค้า 2 ชิ้น ฉันต้องการซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพและไม่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปและสิ่งแวดล้อม
16.3. ฉันยังจะซื้อสินค้าอาหารที่เป็นออร์แกนิค ถึงแม้จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าสินค้าอื่นๆก็ตาม
16.4. ฉันตั้งใจที่จะซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิคต่อไปในอนาคต
16.5. ฉันตั้งใจที่จะแนะนำอาหารออร์แกนิคให้กับคนอื่นๆ
16.6. ฉันจะซื้ออาหารออร์แกนิคเพื่อทำให้สุขภาพของฉันดีขึ้นจากการบริโภค
16.7. ฉันจะซื้ออาหารออร์แกนิคเพื่อทำให้บุคคลที่มีความสำคัญต่อฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภค
16.8. ฉันจะซื้ออาหารออร์แกนิคเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

คำชี้แจง: โปรดเลือกข้อที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยหมายเลข
1= ไม่เคย 2= เกือบจะไม่เคย 3= บางครั้ง 4= บ่อยครั้ง 5= อย่างสม่ำเสมอ

ข้อความ ความคิดเห็น
ไม่เคยเกือบจะไม่เคยบางครั้งบ่อยครั้งอย่างสม่ำเสมอ
17. พฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค 12345
17.1. ฉันซื้อสินค้าอาหารที่มีฉลากบ่งบอกว่าเป็น ออร์แกนิค ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมานี้
17.2. ฉันซื้อสินค้าอาหารที่มีฉลากบ่งบอกว่าเป็น ออร์แกนิค ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมานี้
17.3. ฉันซื้อสินค้าอาหารที่มีฉลากบ่งบอกว่าเป็น ออร์แกนิค ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมานี้
ข้อความ ความคิดเห็น
ต่ำกว่า100 บาท/ครั้ง101-300บาท/ครั้ง301-500บาท/ครั้ง501-700บาท/ครั้ง700 บาทขึ้นไป/ครั้ง
12345
18.1. ก่อนไปซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค ฉันตั้งใจหรือวางแผนจะซื้อโดยเฉลี่ยราคาต่อครั้ง ?
18.2. ฉันซื้อสินค้าออร์แกนิคโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงราคาต่อครั้ง ?
19. วัตถุประสงค์ที่ฉันซื้อสินค้าอาหารออร์แกนิค
20. สินค้าออร์แกนิคที่ฉันนิยมซื้อมากที่สุดคือ

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ