งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับการทำการบริการของบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทย และปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเพิ่มการบริการของบริษัท
 
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและข้อมูลจะถูกนำไปแปลผลในรูปของการวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น  การตอบคำถามของท่านจะมีผลต่อความสำเร็จในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน

การสละเวลาตอบแบบสอบถามของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการทำการบริการในบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงในด้านวิชาการ และอาจยังประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของไทยในอนาคต

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต่อผู้วิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ 086-755-5511      E-mail : Jasseda.L @ student.chula.ac.th

ส่วนที่ 1: สินค้า บริการ และปัจจัยของบริษัท

1. ประเภทของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.
3. ลักษณะการผลิต คิดเป็นเปอร์เซนต์ของการผลิตทั้งหมด (เทียบ 100% ของการผลิตทั้งหมด)
4. อายุของบริษัท
5. ทุนจดทะเบียนบริษัท
6. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7. บริษัทมีหุ้นส่วนร่วมทุนกับต่างประเทศหรือไม่
8. บริษัทของท่านเน้นการแข่งขันในด้านใด (โปรดใส่ลำดับ 1-4, 1=สำคัญมากที่สุด, 4=สำคัญน้อยที่สุด)
9.1. ตำแหน่งทางการตลาดของบริษัท
9.2. โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน คือ
10. ยอดขาย/รายได้ปีล่าสุดของบริษัท (2553)
11. จำนวนพนักงาน
12. โครงสร้างองค์กร (Organization structure) (เทียบ 100% ของโครงสร้างองค์กรทั้งหมด)
13. ลักษณะการบริหาร
14. บริษัทของท่านเลือกที่จะเพิ่มการบริการใดๆ โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
15.1. สัดส่วนของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้าในปัจจุบัน (เทียบ 100% ของสินค้าและบริการทั้งหมด)
15.2. โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินสัดส่วนระหว่าง สินค้าและบริการ คือ
16. บริการที่ให้กับลูกค้าในปัจจุบัน คือ (โปรดระบุ % เทียบกับการบริการทั้งหมด 100%)
17. ปัจจัยที่ทำให้บริษัทของท่านมีความจำเป็นต้องเพิ่มการบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
18.1. สัดส่วนของสินค้าและบริการที่จะให้กับลูกค้าในอนาคต (3 ปีข้างหน้า) (เทียบ 100% ของสินค้าและบริการทั้งหมด)
18.2. โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินสัดส่วนระหว่าง สินค้าและบริการ คือ
19. บริการที่จะให้กับลูกค้าในอนาคต คือ (โปรดระบุ % เทียบกับการบริการทั้งหมด 100%)
20. ท่านคิดว่าการบริการที่เพิ่มขึ้น สามารถช่วยบริษัทของท่านได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
21. ท่านคิดว่าปัญหาที่พบ/อาจพบ ในการเพิ่มการบริการ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การเพิ่มการบริการเหล่านี้ในธุรกิจของท่าน ควรมีการเก็บค่าบริการกับลูกค้าหรือไม่

ข้อความ ความคิดเห็น
ไม่ควรเก็บการบริการเพิ่มค่าการบริการควรแยกเก็บต่างหากค่าการบริการควรรวมอยู่ในราคาสินค้าไม่แยกแสดง
123
22.1. บริการติดตั้ง
22.2. บริการจัดส่ง
22.3. บริการให้คำปรึกษา
22.4. บริการออกแบบและร่วมพัฒนา
22.5. บริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง
22.6. บริการด้านระบบและการแก้ปัญหา
22.7. บริการทางการเงิน
22.8. บริการให้เช่าสินค้า
22.9. บริการอื่น ๆ ระบุ

ส่วนที่ 2: ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มบริการของบริษัทอุตสาหกรรมของท่าน

23. บริษัทจัดอยู่ในอุตสาหกรรมใด
24. อุตสาหกรรมของท่านอยู่ในช่วงอายุใด (Industry life cycle)
25. ในอุตสาหกรรมของท่านควรมีการเพิ่มการบริการหรือไม่

การบริการที่ควรมีในอุตสาหกรรมของท่าน (ตอบทุกข้อ)

ข้อความ ความคิดเห็น
ไม่จำเป็นควรมีจำเป็นต้องมี
123
26.1. บริการติดตั้ง
26.2. บริการจัดส่ง
26.3. บริการให้คำปรึกษา
26.4. บริการออกแบบและร่วมพัฒนา
26.5. บริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง
26.6. บริการด้านระบบและการแก้ปัญหา
26.7. บริการทางการเงิน
26.8. บริการให้เช่าสินค้า
26.9. บริการอื่นๆ ระบุ
ซัพพลายเออร์
27. ลักษณะซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรม
28. อำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
29. ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์
ลูกค้า
30. กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ, กรุณาระบุเป็นสัดส่วน %)
31. ความยากง่ายที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากคู่แข่ง
32. ความต้องการของลูกค้า (โปรดใส่ลำดับ 1-8, 1=มากที่สุด, 8=น้อยที่สุด เป็นต้น)
คู่แข่ง
33. จำนวนคู่แข่งในอุตสาหกรรม
34. การแข่งขันในอุตสาหกรรมของท่าน เน้นในด้านใด (โปรดใส่ลำดับ 1-8, 1=มากที่สุด, 8=น้อยที่สุด เป็นต้น)
ความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมในการพิจารณาเพิ่มการบริการ
ในการพิจารณาเพิ่มการบริการของบริษัท ท่านคิดว่าองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ มีส่วนในการตัดสินใจเท่าใด
35. โปรดระบุระดับความสำคัญระหว่าง ปัจจัยภายในบริษัท และปัจจัยภายนอกบริษัท ที่มีผลต่อการพิจารณาเพิ่มบริการ (เทียบ 100% ที่มีผลต่อการพิจารณาเพิ่มบริการ)
36. โปรดระบุระดับความสำคัญของปัจจัยภายนอกบริษัทแต่ละประเภท ที่มีผลต่อการพิจารณาเพิ่มบริการ (เทียบ 100% ที่มีผลต่อการพิจารณาเพิ่มบริการ)
37. โปรดระบุระดับความสำคัญของ 5 ลักษณะของบริษัท ที่มีผลต่อการพิจารณาเพิ่มบริการ (เทียบ 100% ที่มีผลต่อการพิจารณาเพิ่มบริการ)
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการพิจารณา เพิ่มบริการของบริษัท ค่าประเมินปัจจุบัน ป้จจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้อง/สำคัญ ค่าประเมินในอนาคต (3 ปี) ป้จจัยเหล่านี้เกี่ยวข้อง/สำคัญ
ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแต่ไม่สำคัญสำคัญน้อยสำคัญปานกลางสำคัญมากที่สุด ลดลงเท่าเดิมเพิ่มขึ้นไม่สามารถประเมินได้
38. ปัจจัยด้านการเมือง 01234 -0+n/a
38.1. นโยบายด้านการค้าจากภาครัฐ
38.2. รัฐบาล/ผู้นำรัฐบาล
38.3. ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ
38.4. สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ
39. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 01234 -0+n/a
39.1. ปัจจัยด้านภาษีต่าง ๆ, อัตราศุลกากร
39.2. อัตราการว่างงาน/การขาดแรงงาน
39.3. อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราเงินเฟ้อ/อัตราดอกเบี้ย
39.4. สัดส่วนการนำเข้า/ส่งออก
40. ปัจจัยด้านสังคม 01234 -0+n/a
40.1. ปัจจัยด้านสื่อสาธารณะ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
40.2. พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค, เทรนด์และแฟชั่น
40.3. ปัจจัยทางประชากร (อายุ, เพศ, การศึกษา, ขนาดครอบครัว, วิถีชีวิต)
41. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 01234 -0+n/a
41.1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง/ที่ต้องพึงพิง
41.2. เทคโนโลยีคู่แข่ง/เทคโนโลยีทางเลือกทดแทน
41.3. เทคโนโลยีที่ใช้อยู่: จุดอิ่มตัวและการพัฒนา
41.4. การเข้าถึงเทคโนโลยี/ใบอนุญาต/สิทธิบัตร
42. ปัจจัยด้านกฎหมาย 01234 -0+n/a
42.1. กฎหมายการจ้างงาน
42.2. การป้องกันคุ้มครองผู้บริโภค
42.3. กฎหมายเฉพาะของอุตสาหกรรม
43. ป้จจัยด้านสิ่งแวดล้อม 01234 -0+n/a
43.1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
43.2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
43.3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
43.4. ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในสายตาลูกค้า
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
หากท่านต้องการรับข้อมูลสรุปผลการวิจัยและข้อมูลอันเป็นประโยชน์จาก
งานวิจัยเรื่องการทำการบริการในบริษัทอุตสาหกรรม
โปรดระบุรายละเอียดเพื่อการติดต่อ