บริการวิจัยตลาด (Market Research)

บริการวิจัยตลาดทั้งด้วยเครื่องมือเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ตามความต้องการของคุณ โดยนักวิจัยตลาดผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบคำถาม และเจาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคุณได้อย่างแท้จริง

งานวิจัยตลาด มีขั้นตอนโดยทั่วไป ดังนี้

  • ออกแบบคำถามหรือแนวทางของคำถาม และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่คุณกำหนดให้
  • รวบรวมข้อมูลทั้งด้วยการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการศึกษาจากข้อมูลและงานวิจัยเดิมที่มีอยู่แล้ว
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ทั้งโดยปริมาณ (Quantitative, Statistical) หรือโดยคุณภาพ (Qualitative)
  • สรุปข้อมูลเป็นรายงาน และ/หรือ นำเสนอผลการวิจัย ให้คุณได้นำไปใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณต่อไป
สนใจบริการ โปรดแจ้งรายละเอียด/วัตถุประสงค์งานวิจัยของคุณมาที่ info @ siamsurvey.com หรือโทร 081 345 4599
พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.