การรันเลขข้อ

การรันเลขข้อในแบบสอบถาม มีผลต่อการกำหนดชื่อตัวแปรให้กับคำถามแต่ละข้อเพื่อนำไปใช้ใน SPSS ได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นจะต้องใช้ระบบรันเลขข้อที่เรากำหนดไว้ ซึ่งก็มีความยืดหยุ่นพอสมควร ดังนี้

  • คำถามทุกข้อจะใช้เลขไม่ซ้ำกัน และต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมาก
  • สามารถมีลำดับย่อย เช่น 1.1, 1.2, 1.3, ... ได้ โดยสำหรับคำถามทั่วไป จะเลือกได้เป็นข้อๆ และสำหรับคำถามแบบ rating scale ให้เลือกว่าจะใช้ลำดับย่อยหรือไม่ กับทุกๆ ข้อในตารางเดียวกัน โดยหากมีการแบ่งคำถามเป็นกลุ่มๆ ก็จะรันข้อใหม่ตามกลุ่มด้วย
  • คำถามข้อแรกๆ สามารถกำหนดให้ไม่มีเลขข้อเลยก็ได้

หากท่านใช้ระบบรันเลขข้อแบบอื่น เช่น แบ่งเป็นตอนๆ และในแต่ละตอนจะเริ่มเลขข้อ 1 ใหม่เสมอ ... อาจต้องพิจารณาว่า ท่านสามารถใช้ระบบเลขข้อแบบของเรา เพื่อใช้กับแบบสอบถามออนไลน์ได้หรือไม่ (และถ้าเป็นไปได้ หากสามารถปรับต้นฉบับของท่านด้วย ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อท่านต้องนำข้อมูลมารวมกัน ทั้งส่วนที่เก็บข้อมูลมาในกระดาษ และส่วนที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสำรวจออนไลน์ของเรา เพื่อการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย)

ตัวอย่างการรันเลขข้อแบบสอบถาม

พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.